วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อบรมเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชั้นเรียน

่เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เข้าร่วมอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในชั้นเรียนที่ ร.ร.เทคโนโลยีโพนพิสัย